Obsługa PPOŻ i BHP

DORADZTWO TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO
MASZYN, INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH ORAZ BUDYNKÓW

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

wiedza

Firma DTBM oferuje merytoryczną wiedzę oraz pomoc techniczną dla wszystkich zainteresowanych problematyką przeciwwybuchową oraz bezpieczeństwa maszyn

doradztwo

Oferujemy pomoc we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz procesowego. Wspomagamy procesy projektowania instalacji, oraz służymy wsparciem technicznym na etapie realizacji projektów

bezpieczenstwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia pracowników, wobec zagrożeń wynikających z występowania stref zagrożenia wybuchem

dyrektywa-atex

ATEX doradztwo

Jesteśmy firmą, która od lat zajmuje się bezpieczeństwem przeciwwybuchowym w Polskich przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych. Jesteśmy specjalistami z zakresu dyrektywy ATEX oraz związanego z nią Polskiego prawodawstwa. Oferujemy także pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej i przeciwwybuchowej w oparciu o dyrektywę ATEX oraz europejskie normy w tym zakresie. W ramach naszych usług wykonujemy także analizę HAZOP.

audyt-atexATEX- co zyskujesz decydując się na współpracę z naszą firmą?

Nasza firma i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego stanowią połączenie wiedzy i doświadczenia. Ukończone studia oraz kursy i szkolenia pozwoliły nabyć wiedzę niezbędną do wykonywania pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w strefach zagrożonych wybuchem. Z kolei wieloletnie doświadczenie zaowocowało wykonaniem ponad 235 ocen maszyn oraz linii technologicznych w różnych gałęziach przemysłu. Do naszej pracy podchodzimy bardzo poważnie bo wiemy, że od wydawanych decyzji i sporządzanych ocen, ekspertyz oraz dokumentów zależy ludzie bezpieczeństwo, zdrowie a nierzadko również życie. Z tego właśnie powodu, zlecając wykonanie dokumentacji przeciwwybuchowej, warto zdecydować się na współpracę tylko z firmami gwarantującymi bezpieczeństwo w ramach wykonywanej działalności.Wybierając Atex Konsultant zyskujesz pewność bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dokładamy wszelkich starań aby wykonywane przez nas ekspertyzy, oceny i opinie były w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz spełniały wszystkie niezbędne wymagania dyrektywy ATEX oraz polskiego ustawodawstwa i ogólnoeuropejskich norm w tym zakresie.

Dyrektywa ATEX- bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zakładzie

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zakładzie jest kwestią niebywale ważną. Wiele przedsiębiorstw pracuje w oparciu o materiały lub procesy technologiczne generujące do otoczenia drobinki gazów, cieczy i oparów a także pyłów stanowiących bezpośrednie zagrożenie wybuchu. W takim środowisku nawet niewielki błąd lub nie atestowane urządzenie czy materiał mogą przyczynić się do wystąpienia tragicznego w skutkach wybuchu. W naszej pracy stosujemy wytyczne dyrektywy ATEX, która ujednoliciła przepisy w tym zakresie w obrębie całej wspólnoty europejskiej. Bezpieczeństwo pracowników jest kwestią nadrzędną dlatego też odpowiednie postępowanie i opracowanie dokumentacji zapobiegającej wybuchom jest kluczowe. Jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas ich pracy jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z kodeksu pracy. Dodatkowo bezpieczeństwo przeciwwybuchowe również jest regulowane odrębnymi przepisami, których należy bezwzględnie przestrzegać. Służymy pracodawcom pomocą w dopełnieniu wszystkich tych obowiązków i zapewniamy bezpieczeństwo w zakładach, w których występuje ryzyko wybuchu.

dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchemCzym jest dyrektywa ATEX?

Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym opracowanym i sporządzonym przez  Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Stanowi on odpowiedź na potrzeby krajów członkowskich w zakresie ujednolicenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa technicznego stref zagrożonych wybuchem. Było to istotne ze względu na to, że przed wprowadzeniem dyrektywy ATEX każdy kraj stosował odrębne i odmienne normy w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. To z kolei niebywale utrudniało swobodny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Zastosowanie dyrektywy ATEX doprowadziło do wdrożenia jednolitych przepisów i zasad ochrony przed wybuchem w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach, dla całej wspólnoty europejskiej. Szczegóły oferty DYREKTYWA ATEX/AUDYT ATEX.

Czym się zajmuje Atex doradztwo?

W ramach naszej działalności służymy szeroką wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu możemy wykonywać naszą pracę z najwyższą dbałością i z zachowaniem wszystkich wymogów europejskich oraz krajowych. Oferta naszej firmy obejmuje opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka wybuchu/oceny zagrożenia wybuchem, analizy układu sterowania, wyznaczania stref zagrożonych wybuchem oraz oceny zgodności maszyn (oceny zgodności atex).

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Jest to dokument, którego sporządzenie jest wymagane w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach gdzie występuje ryzyko wybuchu. Jego głównym zadaniem jest udostępnienie przeglądu wyników Oceny Ryzyka Wybuchu i wynikających z tej oceny technicznych i organizacyjnych środków ochronnych odnoszących się do instalacji i jej środowiska pracy. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem opracowuje się również jako wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy, informacje o przeprowadzeniu oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej oraz opis zastosowanych środków ochrony przed skutkami wybuchu oraz zasady prowadzenia prac w przestrzeniach narażonych na wybuch. Szczegóły oferty DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM.ocena-ryzyka-wybuchem

Ocena ryzyka wybuchu/ocena zagrożenia wybuchem

Ekspertyza jaką jest ocena ryzyka wybuchu jest jednym z elementów pozwalających zapewnić bezpieczne warunki pracy w strefach zagrożonych. Ocena zagrożenia wybuchem jest też niezbędna do wykonania dalszych działań jak np. sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, który z kolei jest wymagany przepisami prawa. Oprócz tego ocena zagrożenia wybuchem jest podstawą do postępowania certyfikacyjnego maszyn i urządzeń. Ocena ryzyka wybuchu wchodzi w skład dokumentacji zapewniającej materiały, procedury i urządzenia dostosowane do określonej strefy zagrożenia wybuchem obowiązującej w zakładzie. Szczegóły oferty OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

Analiza układu sterowania

Wykonywana jest zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i EN ISO 13849-2. Wykonanie analizy układu sterowania podyktowane jest zapisami i wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. W ramach sporządzenia analizy niezbędne jest określenie wymagań technicznych i produkcyjnych a także z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Ustawodawca wymienia tu zarówno tzw. maszyny nieukończone jak i produkty, które zostały określone jako maszyny, czyli m.in. wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny i pasy, odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu. Wszystkie one mogą stanowić przedmiot analizy układu sterowania. Szczegóły oferty ANALIZA UKŁADU STEROWANIA.

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

Prawidłowe i precyzyjne wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem stanowi podstawę bezpiecznego doboru maszyn, materiałów i innych elementów odpowiednio do zagrożenia. Podstawę tego działania stanowią dokładne pomiary oraz ścisłe wytyczne w tym zakresie. Ponowne wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem musi odbyć się każdorazowo po wprowadzeniu zmian w systemach produkcyjnych czy reorganizacji przestrzeni zakładu. Kompleksowo i profesjonalnie wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem obejmują  wykonanie klasyfikacji rodzaju zagrożenia i wyznaczenie jego zasięgu niezależnie od etapu prac projektowych lub wykonawczych, weryfikacji oraz kontroli ustalonych i wyznaczonych już stref oraz analizy zastanego stanu a także opracowaniem koncepcji zmiany i poprawy rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem. Taki właśnie zakres usług zapewniamy w ramach naszej działalności. Szczegóły oferty WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.ocena-zagrożenia-wybuchem

Ocena zgodności maszyn (Ocena zgodności atex)

Prawidłowo wykonana ocena zgodności maszyn pozwala na zachowanie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie. Procedura ta jest niezbędna w przypadku wdrożenia urządzeń i systemów ochronnych wysokiej klasy do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Ocena zgodności ATEX musi być pozytywna gdyż jest to wymagane przepisami od maszyn, urządzeń i instalacji użytkowanych w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem. Szczegóły oferty OCENA ZGODNOŚCI MASZYN.

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Posiadamy ponad 12 lat DOŚWIADCZENIA W PRZEMYŚLE

%
pozytywnych opini
+
zrealizowanych projektow
+
zadowolonych klientow

Przykłady realizacji

Praca przy zakładach przemysłowych takich jak elektrociepłownie.

Strefy zagrożone wybuchem